Všeobecné obchodné podmienky

pre zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Preambula

 1. Podnikateľský subjekt: Erika Uhlárová, IČO: 33678171, s miestom podnikania: Jahodová 2804/2, 955 01 Topoľčany, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany pod č. 406-5793 (ďalej len „Dodávateľ“) ako predávajúci garantuje zákazníkom vo vzťahu k zmluvám uzatvorením prostredníctvom elektronického obchodu všetky práva dané platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne :

  1. zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“),

  2. zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“),

  3. zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa“),

  4. akýchkoľvek iných v čase uzatvorenia obchodu platných a účinných právnych predpisov vo vzťahu k elektronickému obchodu.

 2. V záujme právnej istoty a korektnej informovanosti spotrebiteľa a na základe platnej právnej úpravy Dodávateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „VOP“).

 3. V zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku informuje Dodávateľ spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

Článok I.

Základné ustanovenia.

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na prostredníctvom elektronického obchodu uzatvorené zmluvy medzi kupujúcim ( spotrebiteľom ) a Dodávateľom ako predávajúcim ( dodávateľom tovaru a služieb ) a to na:

 1. kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom e – shopu

 2. zmluvu o voliteľných službách vo vzťahu k tovaru zakúpenému prostredníctvom e – shopu, a to preprave, vynáške a odnáške tovaru, montáži a demontáži tovaru.

 1. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://ricointerier.sk/ (ďalej iba „elektronický obchod“). Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode Dodávateľa.

 2. Prostredníctvom aplikácie elektronického obchodu (tzv. zaškrtávacie políčko) kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkamNákup tovaru a voliteľných služieb prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 3. Kontaktné a prevádzkové údaje pre elektronický obchod sú nasledovné:

 1. Adresa prevádzky Dodávateľa: Pod kalváriou 4228, 955 01 Topoľčany,

 2. Internetová doména elektronického obchodu: https://ricointerier.sk/

 3. Elektronická adresa pre vybavovanie objednávok: info@ricointerier.sk

 4. Elektronická adresa pre vybavovanie reklamácií: info@ricointerier.sk

 5. Pracovná doba v prevádzke Dodávateľa: 09:00-17:00 hod.

 6. Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu:

 7. Telefónne číslo pre vybavovanie objednávok: +421 911 325 321, + 421 948 480 093,

 8. Telefónne číslo pre prepravnú službu: +421 911 325 321, + 421 948 480 093,

 9. Telefónne číslo pre reklamácie: +421 911 325 321, + 421 948 480 093,

 1. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru zo strany Dodávateľa, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: PO BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 a

 2. Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, tel. č.: 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24, www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi .

Článok II.

Informácie o tovare a cene.

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu/ponuke elektronického obchodu sú čerpané z informačnej databázy Dodávateľa a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.

 2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar a v nijakom prípade nezahŕňa cenu voliteľných služieb. Cena voliteľných služieb je uvedená v článku IV. týchto VOP. Ceny uvedené v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.

 3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených na stránke https://ricointerier.sk/ platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená Dodávateľom v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia ako uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom “Potvrdenie objednávky” sa považuje za Dodávateľov návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 5. Pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu nie je možné uplatnenie iných ako na stránke https://ricointerier.sk/ uvedených zliav.

Článok III.

Objednanie tovaru.

 1. Objednávka tovaru , alebo voliteľnej služby bude akceptovaná Dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu a zároveň bude obsahovať minimálne nižšie uvedené údaje:

 1. meno a priezvisko,

 2. adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

 3. adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak si kupujúci objedná aj samostatnú službu prepravy tovaru alebo prevádzku pri osobnom odbere tovaru,

 4. telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),

 5. ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, adresa dodania na území Slovenskej republiky, ak sa objedná samostatná služba prepravy tovaru alebo prevádzka pri osobnom odbere, IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH,

 6. druh, množstvo a cenu tovaru , prípadne druh požadovanej voliteľnej služby.

 1. Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom, s požiadavkou kupujúceho na miesto dodania v prevádzke Dodávateľa resp. adresou dodania na území Slovenskej republiky ak si kupujúci objedná niektorú voliteľnú službu, potvrdením kupujúceho s oboznámením sa s týmito VOP a dohodou o dodacej lehote a lehote realizácie voliteľnej služby / služieb.

 2. Po doručení bude objednávka spracovaná a Dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu ( e-mail ) informačnú elektronickú správu o prijatí objednávky, ktorým Dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje realizácia objednávky a ani nie je uzatvorená kúpna zmluva či zmluva o voliteľnej službe / službách medzi Dodávateľom a kupujúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Článok IV.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy a voliteľných zmlúv

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom e – shopu:

  1. Pred potvrdením objednávky Dodávateľ overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny tovaru v čase odoslania objednávky kupujúcim.

  2. Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom “Potvrdenie objednávky” okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu:

 1. v lehote určenej týmito VOP alebo

 2. v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky alebo

 3. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.

Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o celkovej cene za tovar a dodacej lehote, pričom maximálna dodacia lehota: 52 dní podľa potvrdenej objednávky nemôže byť prekročená.

  1. Vo vyššie uvedených prípadoch Dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  2. Doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy ak si kupujúci tovar objednal. Dodávateľ aj kupujúci sú uzatvorenou zmluvou viazaní.

 1. Uzatvorenie zmlúv o voliteľnej službe prostredníctvom e – shopu :

  1. Zmluva o voliteľnej službe je samostatnou zmluvou, na základe ktorej si zákazník môže ( avšak nemusí ) v súvislosti s kúpnou zmluvou na tovar uzatvorenou prostredníctvom e-shopu objednať za odplatu nasledovné služby:

 1. prepravu, vynášku a odnášku tovaru zakúpeného prostredníctvom e – shopu,

 2. montáž a demontáž tovaru zakúpeného prostredníctvom e – shopu.

  1. Pred potvrdením objednávky voliteľnej služby Dodávateľ overí zákazníkom požadovanú dostupnosť služby a aktuálnosť jej ceny v čase odoslania objednávky kupujúcim.

  2. Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku voliteľnej služby bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom “Potvrdenie objednávky voliteľnej služby”

  3. Prílohou potvrdenia objednávky je zálohová faktúra, ktorá obsahuje informáciu o celkovej cene za objednanú voliteľnú službu / služby ak si kupujúci tieto samostatné služby objednal a pod.) a čase realizácie služby.

  4. Cenník voliteľných služieb je nasledovný:

Cenník prepravy tovaru : .….(odkaz)…………..

Cenník vynášky / odnášky tovaru : …..(odkaz)…………..

Cenník montáže/ demontáže tovaru : …..(odkaz)…………..

  1. Doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie Zmluvy o príslušnej voliteľnej službe na diaľku prípadne ak si zákazník takúto samostatnú službu/ služby objednal. Dodávateľ aj zákazník sú uzatvorenou zmluvou viazaní .

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako aj od zmluvy o voliteľnej službe a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú §§ 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

 2. Ak Dodávateľ včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa do 14 dní odo dňa:

 1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Dodávateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Dodávateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 8. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 1. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

 1. zaslaným doporučenou poštou na adresu prevádzky Dodávateľa alebo

 2. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok alebo

 3. doručeným osobne počas pracovnej doby do prevádzky Dodávateľa.

 1. Ak Dodávateľ na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, Dodávateľ je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 2. Povinnosti Dodávateľa a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú §§ 9 a 10 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

 3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Dodávateľovi.

 4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si Dodávateľ a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť Dodávateľovi späť: nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný ( vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale ( pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru ).

 5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy je povinný vrátiť tovar Dodávateľovi, pričom má možnosť tak urobiť na prevádzke Dodávateľa.

 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy a nie je schopný vrátiť tovar osobne si môže ( avšak nemusí ) objednať voliteľnú službu a požiadať o demontáž a odvezenie tovaru v zmysle podmienok a cenníka voliteľných služieb podľa týchto VOP.

 7. Voliteľné služby ako preprava tovaru, vynáška/ odnáška, montáž a demontáž tovaru sú samostatne poskytované služby, ktoré nie sú poskytované automaticky a kupujúci si ich môže, ale nemusí objednať. Preto sa náklady súvisiace s voliteľnými službami v prípadoch odstúpenia od zmluvy, nepovažujú za náklady kupujúceho, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 8. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci Dodávateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

 9. Dodávateľ odporúča kupujúcemu tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Dodávateľ nepreberá zásielky na dobierku. Dodávateľ kúpnu cenu za tovar vráti kupujúcemu prevodom na ním určený bankový účet alebo poštovou poukážkou ( pokiaľ sa nedohodne inak ), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 10. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje.

 11. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 1. ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,

 2. ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar,

a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným kupujúcemu (i) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo (ii) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka ( reklamačný poriadok)

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Reklamačný poriadok je vydaný za účelom informovania zákazníkov o ich právach a povinnostiach a konkrétnom postupe pri zabezpečení efektívneho vybavovania prípadných spotrebiteľských reklamácii vád tovaru – nábytku , bytových doplnkov a vád montáže dodaného tovaru zakúpeného od Dodávateľa.

  2. Reklamačný poriadok, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak je platný pre všetky obchodné prípady konečných spotrebiteľov k :

 1. tovaru zakúpenému od Dodávateľa,

 2. voliteľnej službe objednanej zákazníkom v súvislosti zo zakúpením tovaru .

 1. Záručná doba a nároky z vád tovaru a služieb

  1. Na zodpovednosť za vady tovaru služieb a záruku za akosť sa vzťahujú platné právne predpisy.

  2. Dodávateľ poskytuje na dodávaný tovar a jeho montáž záručnú dobu, ktorá je: 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru / montáže. Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

  3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Dodávateľ najmä:

 1. stratou pokladničného bloku alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,

 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru / poškodený obal / alebo pri prevzatí montáže,

 3. uplynutím záručnej doby tovaru alebo montáže,

 4. mechanickým poškodením tovaru,

 5. poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom alebo nesprávnym uskladnením pred montážou,

 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 10. nekvalitným pripravením podkladov / nerovnosť stien a podláh / pre montáž

 11. použitým sedacieho a stoličkového nábytku v inom prostredí ako domácnosti ( nie je určený do reštauračných zariadení, resp. na vyššie zaťaženie ako v bežnej domácnosti )

 1. Reklamačné konanie.

  1. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

  2. Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  3. Za odborné posúdenie sa považuje vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).

  4. Dodávateľ je povinný riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

  5. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Dodávateľa, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

  6. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

  7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu ;na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:

 1. ihneď,

 2. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

 3. v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

 1. ihneď,

 2. v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

 3. vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Dodávateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Dodávateľom; najneskôr však od momentu, kedy Dodávateľ znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  1. Dodávateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

  2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

  3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  4. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  5. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Dodávateľom.

  6. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

  7. Povinnosti Dodávateľa sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou Dodávateľom na prijatie reklamácie vybaviť Dodávateľ. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté.

  8. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

  9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu – zákona číslo: 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.

 1. Spôsob vybavenia reklamácie.

  1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 1. Dodávateľ závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,

 2. Dodávateľ vadný tovar vymení za nový alebo vykoná novú montáž.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar alebo montáž riadne užívaná ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Dodávateľ môže vybaviť reklamáciu:

 1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vykoná novú montáž,

 2. v prípade, že nemôže Dodávateľ vykonať výmenu tovaru za iný alebo nemôže vykonať novú montáž, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar alebo vadnú montáž.

  1. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Dodávateľovi. Na základe rozhodnutia kupujúceho je Dodávateľ alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

  2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim. Pokiaľ Dodávateľ nebude môcť opraviť poškodený tovar v rámci záruky (nedostatočný alebo nepresný popis vady) a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude kupujúci povinný uhradiť Dodávateľovi náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

  3. Reklamácie sa vybavujú výhradne v mieste prevádzky Dodávateľa. Výnimku tvoria špeciálne obchodné prípady a tovar, pri ktorých je zmluvne zaisťovaný servisný úkon v mieste montáže tovaru.

  4. Reklamácia musí byť podaná písomne, e-mailom alebo faxom na prevádzke Dodávateľa.

  5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  7. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  8. Ak Dodávateľ oznámi kupujúcemu, že reklamáciu zamieta, má kupujúci právo uplatniť si svoje práva v zmysle platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, alebo cestou súdneho konania.

 1. Predĺžená záruka.

  1. Dodávateľ môže v prípade jednotlivých prípadoch poskytnúť zákazníkovi predĺženú záruku. Doba predĺženej záruky a jej prípadné podmienky musia byť výslovne uvedené v obsahu dodacieho listu / alebo v prípade maloobchodného predaja v obsahu faktúry, ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 1. Záverečné ustanovenia.

  1. Dodávateľ garantuje zákazníkom vo vzťahu k vadám a reklamačnému konaniu všetky práva dané platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, najmä zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

  2. Reklamačný poriadok je verejne prístupný zákazníkom v prevádzke Dodávateľa, na internetovej stránke: https://ricointerier.sk/a každý zákazník je s ním oboznamovaný aj individuálne pri každom realizovanom obchodnom prípade.

  3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu reklamačného poriadku tak, aby zodpovedal platnej právnej úprave a zaručoval zákazníkovi vo vzťahu k reklamáciám všetky garantované práva.

  4. Reklamačný poriadok nadobúda vo vzťahu k zákazníkovi účinnosť dňom uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, alebo zmluvy na voliteľné služby.

Článok VII.

Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za voliteľné služby ak boli uzatvorená prostredníctvom elektronického obchodu ( ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:

 1. v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu, ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,

 2. v hotovosti resp. platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,

 3. bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet Dodávateľa pred dodaním tovaru,

 4. platobnou kartou prostredníctvom internetu pred dodaním tovaru.

 1. Ak kupujúci neuhradí celkovú cenu spôsobom podľa tohto článku VOP, nie je Dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať a týmto konaním sa Dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Článok VIII.

Podmienky dodania tovaru a poskytnutia voliteľných služieb

 1. Kupujúci a Dodávateľ sa dohodli, že Dodávateľ splní objednávku (odovzdá tovar na prepravu resp. pripraví tovar k osobnému odberu na mieste uvedenom v potvrdenej objednávke ) najneskôr do 45 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Uvedenú skutočnosť kupujúci vyjadrí v samostatnom súhlase pri objednávaní tovaru. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru u Dodávateľa. Preprava tovaru bude zrealizovaná do 7 dní od prevzatia tovaru z výroby, ak sa nedohodne inak.

 2. Voliteľné služby sú poskytované na základe samostatnej zmluvy o voliteľnej službe:

 1. preprave a vynáške/ odnáške tovaru

 2. montáži a demontáži tovaru.

 1. Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne v prevádzke Dodávateľa určenej kupujúcim v objednávke.

 2. Iný spôsob dodania tovaru je vylúčený napr. zaslanie tovaru poštou a pod.

 3. Dodávateľ bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.

 4. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým kupujúci súhlasí.

 5. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne:

 1. adresa na území Slovenskej republiky ak sa uzavrela zmluva o príslušnej voliteľnej službe,

 2. prevádzka Dodávateľa na území Slovenskej republiky pri osobnom odbere , alebo ak sa uzavrela zmluva o príslušnej voliteľnej službe.

 1. Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania:

 1. umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na vykladacej plošine dopravného prostriedku ak zmluvné strany uzavreli zmluvu o voliteľnej službe o preprave alebo

 2. zloží tovar z vykladacej plošiny dopravného prostriedku a vynesie ho do nehnuteľnosti uvedenej v zmluve o voliteľnej službe o preprave ak si kupujúci objednal aj vynášku tovaru alebo

 3. odovzdá zmontovaný tovar v mieste uvedenom v zmluve o voliteľnej službe ak si kupujúci objednal ako voliteľnú službu aj montáž tovaru, alebo

 4. umožní kupujúcemu s tovarom disponovať vo svojej prevádzke; nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

 1. Ak Dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.

 2. V prípade uzatvorenia zmluvy o voliteľnej službe kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.

 3. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

 1. informovať Dodávateľa,

 2. dohodnúť s Dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

 1. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru.

 2. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:

 1. obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,

 2. tovar nie je kompletný alebo,

 3. tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.

V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme/odmietne, je povinný o tom bezodkladne informovať Dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

 1. Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku VI. VOP.

 2. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný Dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

 3. Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:

 1. faktúru,

 2. príjmový pokladničný doklad ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu v hotovosti,

 3. písomnú informáciu v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku,

 1. Podmienky poskytnutia voliteľných služieb a ich ceny budú realizované v súlade s uzatvorenými zmluvami tak, ako budú dohodnuté v jednotlivých prípadoch medzi Dodávateľom a kupujúcim a tieto služby spravujú sa v plnom rozsahu článkom IV. bod 2) VOP.

 2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Dodávateľ dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Dodávateľ povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Dodávateľ už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Dodávateľom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť Dodávateľ je v takom prípade povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Článok IX.

Spracovanie osobných údajov

 1. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete v časti Zásady spracovania osobných údajovspracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlvyužívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. . TU

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu, ako aj reklamačný poriadok je verejne prístupný zákazníkom v prevádzke Dodávateľa, na internetovej stránke: https://ricointerier.sk/ a každý zákazník je s ním oboznamovaný aj individuálne pri každom realizovanom obchodnom prípade.

 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu VOP pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu, ako aj reklamačného poriadku tak, aby zodpovedali platnej právnej úprave a zaručovali zákazníkovi všetky zákonom garantované práva a zároveň zohľadňovali jeho výrobné a predajné možnosti.

 3. Prostredníctvom aplikácie elektronického obchodu ( tzv. zaškrtávacie pole ) na web stránke https://ricointerier.sk/ kupujúci prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s týmito VOP, reklamačným poriadkom Dodávateľa, informáciami o ochrane osobných údajov a týmto v plnom rozsahu porozumel.

 4. Prílohou č. 1 k VOP je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.uzatvorenia príslušnej uzatvorenia voliteľnej zmluvy na dodávku služby – prepravy , vynášky , montáže , aleb

V Topoľčanoch, dňa 15.3.2021